პარკირების წესები

ფასიანი პარკირების ადგილი;

ადგილი განკუთვნილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საცნობი ნიშნის მქონე სატრანსპორტო საშუალებათა პარკირებისათვის;

ტროტუარის მიმართ, გზის სავალ ნაწილზე პარკირებისთვის განსაზღვრული დგომის მეთოდები:

პარალელური

მართობული

45 გრადუსი

ერთდროულად, გზის სავალ ნაწილზე და ტროტუარზე პარკირებისთვის განსაზღვრული დგომის მეთოდები:

პარალელური

მართობული

45 გრადუსი

ტროტუარზე, გზის სავალი ნაწილის მიმართ პარკირებისთვის განსაზღვრული დგომის მეთოდები:

პარალელური

მართობული

45 გრადუსი

ავტოტრანსპორტი, სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანას ექვემდებარება:

გაითვალისწინეთ!